Съдържание:

Съдебна администрация

1. Закон за съдебната власт (извлечение)

2. Правилник за администрацията в съдилищата

3. Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

4. Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

5. Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна формаКнига на месеца
Договори за ЕС • Съдебна практикаДоговори за ЕС • Съдебна практика

eXTReMe Tracker