Съдържание:

Субективно право и субективни трудови права

ЧАСТ ПЪРВА

СУБЕКТИВНО ПРАВО

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет и система на изследването

§ 2. Исторически корени на субективното право

§ 3. Субективиране на правото

§ 4. Субективните права пред изпитание

Глава втора. СУБЕКТИВНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА

§ 5. Субекти на субективните права

§ 6. Понятие и съдържание на субективното право

§ 7. Разграничение на субективното право от близки правни явления

§ 8. Видове субективни права

§ 9. Правоотношение, субективно право и правно задължение

ЧАСТ ВТОРА СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

Глава трета. ТРУДОВИТЕ ПРАВА – САМОСТОЯТЕЛНА ГРУПА СУБЕКТИВНИ ПРАВА

§ 10. Субективно трудово право – понятие и видове

§ 11. Субективни трудови права и правни възможности

Глава четвърта. ИНДИВИДУАЛНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 12. Конституционното право на труд на гражданите

§ 13. Субективни права при постъпване на работа

§ 14. Право на определено работно време

§ 15. Право на почивка

§ 16. Право на отпуск

§ 17. Право на трудово възнаграждение

§ 18. Право на здравословни и безопасни условия на труд

§ 19. Право на работника или служителя да откаже изпълнението на възложената работа

§ 20. Право на едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя

§ 21. Право да организира и ръководи трудовия процес

§ 22. Право на издаване на вътрешни актове в предприятието

§ 23. Право на едностранно изменение на индивидуалното трудово правоотношение  

§ 24. Право на уволнение

§ 25. Право на подбор

§ 26. Право на дисциплинарно наказване

§ 27. Право на преценка при ползването на субективни права и правни възможности
на работника или служителя

Глава пета. КОЛЕКТИВНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 28. Двоякият смисъл на колективното трудово право

§ 29. Право на участие на работниците и служителите в управлението на предприятието

§ 30. Право на информиране и консултиране на работниците и служителите

§ 31. Право на синдикално сдружаване

§ 32. Право на участие на синдикалните организации в тристранното сътрудничество

§ 33. Право на колективно преговаряне

§ 34. Правото на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

§ 35. Право на стачка

§ 36. Право на работодателско сдружаване

§ 37. Право на участие в тристранното сътрудничество

§ 38. Право на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

ЗаключениеКнига на месеца
Договори за ЕС • Съдебна практикаДоговори за ЕС • Съдебна практика

eXTReMe Tracker